برنامه‌ریــزی اقدامــات ترمیمــی در گســتره محلــی

کتاب: راهنمــای عملــی: برنامه‌ریــزی اقدامــات ترمیمــی در گســتره محلــی “عدالــت ترمیمــی” بــه عنــوان رویکــردی نوآورانه بــرای عدالــت کیفــری، بــا هــدف تحکیــم پیوندهــا و تقویــت انســجام اجتماعــی در جوامــع مطــرح شــده اســت. گفتگــوی بــدون مناقشــه، میانجیگــری و صلــح و ســازش ارکان اساســی ایــن رویکــرد را شــکل می‌دهنــد. آنچه در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران میان رشته‌ای […]

راهنمای دولت مرکزی و محلی برای ارتقای کارآفرینی

کتاب: راهنمای دولت مرکزی و محلی برای ارتقای کارآفرینی ارتقا کارآفرینی طـی حداقـل دو دهـه اخیـر، بخشـی از بسـیاری از راهبردهـای ارتقـا کارآفرینـی توسـعه اقتصـادی شـهر و کشـور بـوده اسـت. ایـن راهبردهـا بـه طـور عمـده در قالـب مقـاالت دانشـگاهی و اخیـرا بـه کمـک تجربـه کارآفرینـان موفـق، نشـر یافتـه انـد. توجـه گسـترده بـه مبحـث کارآفرینـی، احتمـال […]

نقش شهرداران در توسعه زون‌های نوآوری

کتاب ” پیشرفت موج جدید از رقابت‌پذیری شهری: نقش شهرداران در توسعه زون‌های نوآوری” امروزه، نوآوری و گستره نفوذ آن چه در معنای رشد زیرساخت‌های فناورانه و چه در معنای توسعه ایده‌های خلاقانه کاربردی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی یکی از ارکان اصلی مدیریت و توسعه شهری محسوب می‌گردد.  همچنین تراکم بسیار زیاد جمعیتی و […]