ایده “آمایشگاه فرهنگ و فناوری”، بستر فضایی و عملکردی است که براساس پیوند میان سه مفهوم نوآوری، فرهنگ و اقتصاد دانش بنیان شکل می‌گیرد تا فرصت رشد و توسعه ایده‌های مسئله محور مطرح شده در هم‌آفرینی را فراهم آورد. همچنین این بستر فضایی، زمینه برای گسترش مفهوم فعالیت‌های نوآورانه و جذب گروه‌های محلی و تیم‌های خلاق در سطح شهرها را مهیا می‌نماید.

در آمایشگاه، ویژ‌گی‌ها و مزیت‌های سه مفهوم نوآوری، اقتصاد و فرهنگ در قالب طراحی فضای عملکردی متناسب با اکوسیستم فعال در حوزه نوآوری نمود عینی می‌یابند و بستر مناسب برای تعاملات اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی جامعه خلاق فراهم می‌آید. همپیوندی میان سه عنصر فناوری، فرهنگ و اقتصاد دانش‌بنیان، به طور همزمان زمانی محقق می‌گردد که فضای فعالیتی شهروندان فقط به عنوان یک محصول فیزیکی به شمار نیاید، بلکه کریدوری از فعالیتهای تعاملی را شکل دهد. این بدان معناست که شهروندان در آمایشگاه، در شرایط فضایی قرار می‌گیرند که علاوه بر تمرکز بر روی فعالیت‌های حرفه‌ای خود، از یک سو درگیر فعالیت‌های جانبی فرهنگی و اجتماعی می‌گردند و از سوی دیگر زمینه برای فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی برای ساکنان پیرامونی را فراهم می‌آورند.

بنابراین آمایشگاه شامل:

 • بستر استقرار و رشد ایده‌های حاصل از فرایند هم‌آفرینی‌های شهری
 • فضای فعالیت در حوزه فناوری،
 • فضاهای تعاملی میان فعالان درون آمایشگاه و ساکنان پیرامونی،
 • فضاهای خدماتی برای استفاده‌کنندگان و
 • فضاهای فرهنگی برای محلات پیرامون است.

خلاقیت و نوآوری آمایشگاه، در چگونگی استقرار و پیوند عملکردی این فضاها با یکدیگر است. آنچه مبنای ایده برنامه‌ریزی و طراحی آمایشگاه را شکل می‌دهد، مفهوم “آفه‌ها” هستند. هر “آفه” به عنوان فضایی متاثر از ویژگی‌های سه گانه فوق بوده و مجموعه آفه‌ها با یکدیگر، آمایشگاه فرهنگ و فناوری ایران را پدید می‌آورند که  به‌طور مخفف” آفا”، نامیده شده است. مفهوم و ابعاد هر “آفه” در شکل زیر ارائه شده است.

فصول شرح خدمات مرتبط با برنامه‌ریزی و طراحی آمایشگاه شهری:

 • مطالعات پهنه‌بندی شهری براساس شاخص‌های فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی و فناوری و تعیین مکان مناسب برای ایجاد آمایشگاه (مطالعات مکانیابی/مکان گزینی)
 • تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی ایجاد آمایشگاه شهری
 • تدوین برنامه بهره برداری و سازمان مدیریتی آمایشگاه شهری
 • طراحی معماری آمایشگاه شهری
 • طراحی محیطی و بصری (خلق هویت بصری) برای آمایشگاه شهری
 • مطالعات رفتارشناسی و مردم‌شناسی و تدوین برنامه عملکردی در آمایشگاه شهری

خروجی‌های مورد انتظار:

 • ارائه مشاوره تخصصی و مدیریتی در حوزه ایجاد آمایشگاه شهری
 • سند تخصصی در حوزه برنامه‌ریزی آمایشگاه شهری
 • سند تخصصی در حوزه بهره‌برداری آمایشگاه شهری
 • سند تخصصی در حوزه طراحی معماری آمایشگاه شهری
 • سند تخصصی برندینگ و هویت بصری آمایشگاه شهری
 • سند تخصصی برنامه عملکردی فرهنگ-مبنا در آمایشگاه شهری