مشهد، کارخانه نوآوری 

muis@mammute.co

ساعت اداری : 8 الی 16

راهنمای دولت مرکزی و محلی برای ارتقای کارآفرینی

کتاب: راهنمای دولت مرکزی و محلی برای ارتقای کارآفرینی

ارتقا کارآفرینی طـی حداقـل دو دهـه اخیـر، بخشـی از بسـیاری از راهبردهـای ارتقـا کارآفرینـی توسـعه اقتصـادی شـهر و کشـور بـوده اسـت. ایـن راهبردهـا بـه طـور عمـده در قالـب مقـاالت دانشـگاهی و اخیـرا بـه کمـک تجربـه کارآفرینـان موفـق، نشـر یافتـه انـد. توجـه گسـترده بـه مبحـث کارآفرینـی، احتمـال شـکوفایی آن را بسـیار افزایـش مـی دهـد. اگرچـه متاسـفانه عکـس ایـن موضـوع نیـز صـادق اسـت، یعنـی عـدم توجـه یـا توجـه کـم بـه توسـعه کارآفرینـی، اثـرات منفـی بـر روی رونـد رشـد آن خواهـد داشـت.

در این راستا کتاب “راهنمای دولت مرکزی و محلی برای ارتقای کارآفرینی”  که توسط بنیاد کافمن در سال 2015 منتشر شده، ترجمه گردیده است. در ایـن کتاب، ابتـدا دو اسـتراتژی متـداول بـرای ارتقـا کارآفرینـی، مـورد بررسـی انتقـادی قـرار گرفتـه اسـت: ایجـاد صندوق‌هـای سـرمایه‌گذاری مشـارکت عمومـی و مراکـز رشـد. ایـن راهبردهـا اغلـب یـک اصـل اساسـی را نادیـده گرفته‌انـد: پیونـد و ارتبـاط و یادگیـری از طریـق کارآفرینـان. سپس، راه‌حل‌هایــی را کــه صندوق‌هــای ســرمایه‌گذاری مشــارکت عمومــی و مراکــز رشــد می‌تواننــد بــر اســاس اصــل پیوســتگی، ســازماندهی شــوند، شرح داده شده است. همچنین در این کتاب دربــاره اینکــه چگونــه مدیریت شهری می‌تواننــد کارآفرینــی را ارتقــا داده و شــاهد نتایــج واقعــی آن باشــند، نتایجی کــه اقتصــاد شهری را دگرگــون می‌کننــد و فرصتهــای جدیــدی را در اختیــار ســاکنان قــرار میدهنــد، بحــث گردیده‌ اســت.

این کتاب توسط تیم پژوهشگران مرکز پژوهش‌های استودیو نوآوری شهری شتابدهنده ماموت و تحت نظارت علمی سینا عطایی، پژوهشگر ارشد در حوزه نوآوری شهری، در سال 2020 به زبان فارسی ترجمه و نسخه دیجیتال آن برای استفاده عموم به صورت رایگان منتشر شده است.

کتاب های تازه