مشهد، کارخانه نوآوری 

muis@mammute.co

ساعت اداری : 8 الی 16

نقش شهرداران در توسعه زون‌های نوآوری

کتاب ” پیشرفت موج جدید از رقابت‌پذیری شهری: نقش شهرداران در توسعه زون‌های نوآوری”

امروزه، نوآوری و گستره نفوذ آن چه در معنای رشد زیرساخت‌های فناورانه و چه در معنای توسعه ایده‌های خلاقانه کاربردی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی یکی از ارکان اصلی مدیریت و توسعه شهری محسوب می‌گردد.  همچنین تراکم بسیار زیاد جمعیتی و جریان‌های متنوع اقتصادی، مالی و فراهنگی-اجتماعی وابسته به طبقه خلاق در مکان‌های عمومی و فضاهای شهری، سبب ارتقا جایگاه مفهوم نوآوری از منظر عمومی شده است. به طوریکه تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی بدون در نظر گرفتن مفهوم نوآوری و جایگاه گروه‌ها و تیم‌های فعال در زمینه نوآوری شهری تقریبا غیر ممکن می‌نماید. از این رو طی دهه اخیر، مفهوم نوآوری و کشف جایگاه آن در مطالعات شهری و مدیریت شهری یکی از زمینه‌های مورد توجه پژوهشگران و خبرگان بوده است.

از جمله پژوهش‌های ارزشمند صورت گرفته، راهنمای منتشر شده برای شهرداران به منظور توسعه زون‌های نوآوری شهری بوده است. این راهنما که توسط موسسه بروکینگز انتشار یافته، پیرامون این پرسش کلیدی که “چگونه شهرهای امریکااز طریق توسعه زون‌های نوآوری می‌توانند سطح رقابت‌پذیری خود را ارتقا دهند و قوی‌تر شوند” مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی را ارائه می‌نماید.

این مجموعه بسیار کاربردی توسط تیم پژوهشگران مرکز پژوهش‌های استودیو نوآوری شهری شتابدهنده ماموت و تحت نظارت علمی سینا عطایی، پژوهشگر ارشد در حوزه نوآوری شهری، در سال 2022 به زبان فارسی ترجمه و نسخه دیجیتال آن برای استفاده عموم به صورت رایگان منتشر شده است. براساس آموخته‌های این راهنمای کاربردی، استودیو نوآوری شهری ماموت پروژه پژوهشی را در زمینه تدوین سازوکار تصمیم‌سازی و چارچوب برنامه‌ریزی شهری مبتنی بر مفهوم نوآوری شهری و مکان‌سازی (نمونه موردی بندر تاریخی کنگ) تعریف نموده است.  

کتاب های تازه