مشهد، کارخانه نوآوری 

muis@mammute.co

ساعت اداری : 8 الی 16

Advancing a new wave of urban competitiveness

Book Title: Advancing a new wave of urban competitiveness: The role of mayors in the rise of innovation districts

Innovation is now seen as one of the key pillars of urban management and development, whether in the sense of the expansion of technological infrastructure or the development of creative ideas applied in the economic and social spheres. Additionally, the concept of innovation has gained more recognition from a public standpoint due to the high population density and varied economic, financial, and cultural-social flows associated with the creative class in public areas and urban settings. Making plans and choices without taking into account the idea of innovation and the position of active teams and organizations in the sphere of urban innovation is therefore all but impossible.

Therefore, one of the areas of interest for researchers and specialists over the past ten years has been the idea of innovation and figuring out where it fits into urban studies and urban management.

An urban innovation zone development guide for mayors was one of the useful studies that were released. The Brookings Institute has released a guide that offers management and planning recommendations centered on the central issue of “how American cities may improve their competitiveness and become stronger through the development of innovation zones.”

Under the scientific direction of Sina Ataee, a senior researcher in the field of urban innovation, the research team at Mammute Accelerator Urban Innovation Studio developed this extremely useful collection in 2022. It was translated into Persian and made available online for free public use.

The Mammute Urban Innovation Studio has outlined a research project in the area of establishing a decision-making mechanism and an urban planning framework based on the concept of urban innovation and place-making based on the lessons learned from this practical guide (a case study of the historical port of Kong).

کتاب ” پیشرفت موج جدید از رقابت‌پذیری شهری: نقش شهرداران در توسعه زون‌های نوآوری”

امروزه، نوآوری و گستره نفوذ آن چه در معنای رشد زیرساخت‌های فناورانه و چه در معنای توسعه ایده‌های خلاقانه کاربردی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی یکی از ارکان اصلی مدیریت و توسعه شهری محسوب می‌گردد.  همچنین تراکم بسیار زیاد جمعیتی و جریان‌های متنوع اقتصادی، مالی و فراهنگی-اجتماعی وابسته به طبقه خلاق در مکان‌های عمومی و فضاهای شهری، سبب ارتقا جایگاه مفهوم نوآوری از منظر عمومی شده است. به طوریکه تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی بدون در نظر گرفتن مفهوم نوآوری و جایگاه گروه‌ها و تیم‌های فعال در زمینه نوآوری شهری تقریبا غیر ممکن می‌نماید. از این رو طی دهه اخیر، مفهوم نوآوری و کشف جایگاه آن در مطالعات شهری و مدیریت شهری یکی از زمینه‌های مورد توجه پژوهشگران و خبرگان بوده است.

از جمله پژوهش‌های ارزشمند صورت گرفته، راهنمای منتشر شده برای شهرداران به منظور توسعه زون‌های نوآوری شهری بوده است. این راهنما که توسط موسسه بروکینگز انتشار یافته، پیرامون این پرسش کلیدی که “چگونه شهرهای امریکااز طریق توسعه زون‌های نوآوری می‌توانند سطح رقابت‌پذیری خود را ارتقا دهند و قوی‌تر شوند” مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی را ارائه می‌نماید.

این مجموعه بسیار کاربردی توسط تیم پژوهشگران مرکز پژوهش‌های استودیو نوآوری شهری شتابدهنده ماموت و تحت نظارت علمی سینا عطایی، پژوهشگر ارشد در حوزه نوآوری شهری، در سال 2022 به زبان فارسی ترجمه و نسخه دیجیتال آن برای استفاده عموم به صورت رایگان منتشر شده است. براساس آموخته‌های این راهنمای کاربردی، استودیو نوآوری شهری ماموت پروژه پژوهشی را در زمینه تدوین سازوکار تصمیم‌سازی و چارچوب برنامه‌ریزی شهری مبتنی بر مفهوم نوآوری شهری و مکان‌سازی (نمونه موردی بندر تاریخی کنگ) تعریف نموده است.  

کتاب های تازه