مشهد، کارخانه نوآوری 

muis@mammute.co

ساعت اداری : 8 الی 16

Guidelines for Local and State Governments to Promote Entrepreneurship

Book Title: Guidelines for Local and State Governments to Promote Entrepreneurship

Various programs for entrepreneurship development and the expansion of the local and national economies have included entrepreneurship promotion for at least the past 20 years. These strategies have recently been published, largely in the form of academic essays, using the wisdom of successful businesspeople. Paying serious attention to the issue greatly increases the likelihood of entrepreneurship success. Unfortunately, the contrary of this topic is also true, i.e., neglecting or giving little thought to entrepreneurship development will have negative effects on its development.

In this context, a translation of the Kaufman Foundation publication ” Guidelines for Local and State Governments to Promote Entrepreneurship” was made. In this book, growth centers and the establishment of public participation investment funds are two popular methods for encouraging entrepreneurship. These tactics frequently disregard a fundamental idea: networking with and learning from entrepreneurs. The options that can be organized based on the idea of continuity for public partnership investment funds and growth centers have then been detailed. Additionally, it has been highlighted in this book how urban management can support entrepreneurship and observe its actual effects, effects that transform the urban economy and offer citizens new opportunities.

The research team at Mammute Accelerator Urban Innovation Studio released this book in Persian in 2020 and made a free digital version of it available to the general public under the scientific guidance of Sina Ataee, a senior researcher in the field of urban innovation.

کتاب: راهنمای دولت مرکزی و محلی برای ارتقای کارآفرینی

ارتقا کارآفرینی طـی حداقـل دو دهـه اخیـر، بخشـی از بسـیاری از راهبردهـای ارتقـا کارآفرینـی توسـعه اقتصـادی شـهر و کشـور بـوده اسـت. ایـن راهبردهـا بـه طـور عمـده در قالـب مقـاالت دانشـگاهی و اخیـرا بـه کمـک تجربـه کارآفرینـان موفـق، نشـر یافتـه انـد. توجـه گسـترده بـه مبحـث کارآفرینـی، احتمـال شـکوفایی آن را بسـیار افزایـش مـی دهـد. اگرچـه متاسـفانه عکـس ایـن موضـوع نیـز صـادق اسـت، یعنـی عـدم توجـه یـا توجـه کـم بـه توسـعه کارآفرینـی، اثـرات منفـی بـر روی رونـد رشـد آن خواهـد داشـت.

در این راستا کتاب “راهنمای دولت مرکزی و محلی برای ارتقای کارآفرینی”  که توسط بنیاد کافمن در سال 2015 منتشر شده، ترجمه گردیده است. در ایـن کتاب، ابتـدا دو اسـتراتژی متـداول بـرای ارتقـا کارآفرینـی، مـورد بررسـی انتقـادی قـرار گرفتـه اسـت: ایجـاد صندوق‌هـای سـرمایه‌گذاری مشـارکت عمومـی و مراکـز رشـد. ایـن راهبردهـا اغلـب یـک اصـل اساسـی را نادیـده گرفته‌انـد: پیونـد و ارتبـاط و یادگیـری از طریـق کارآفرینـان. سپس، راه‌حل‌هایــی را کــه صندوق‌هــای ســرمایه‌گذاری مشــارکت عمومــی و مراکــز رشــد می‌تواننــد بــر اســاس اصــل پیوســتگی، ســازماندهی شــوند، شرح داده شده است. همچنین در این کتاب دربــاره اینکــه چگونــه مدیریت شهری می‌تواننــد کارآفرینــی را ارتقــا داده و شــاهد نتایــج واقعــی آن باشــند، نتایجی کــه اقتصــاد شهری را دگرگــون می‌کننــد و فرصتهــای جدیــدی را در اختیــار ســاکنان قــرار میدهنــد، بحــث گردیده‌ اســت.

این کتاب توسط تیم پژوهشگران مرکز پژوهش‌های استودیو نوآوری شهری شتابدهنده ماموت و تحت نظارت علمی سینا عطایی، پژوهشگر ارشد در حوزه نوآوری شهری، در سال 2020 به زبان فارسی ترجمه و نسخه دیجیتال آن برای استفاده عموم به صورت رایگان منتشر شده است.

کتاب های تازه