"شرح خلاصه بازی تهران"

مجری: مرکز آموزش و پژوهش استودیو نوآوری شهری ماموت
بازیگردان: سینا عطائی
تسهیلگران: نوید فلاحت، سروش باغبان فردوس، سید علی فاضل هاشمی

اولین دوره بازی شهر تعاملی در شهرداری تهران با حضور مدیران واحدهای “صدور پروانه ساختمانی”، ” معاونت فرهنگی مناطق شهری” و “اداره درآمد مناطق شهری” با حمایت مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران در تابستان 1401 برگزار گردید. این تجربه تعاملی آموخته‌های بسیاری را برای شرکت‌کنندگان در زمینه درک مسئله شهر و چالش‌های گفتگو، همکاری، هماهنگی، بیشینه‌سازی سود گروه‌های مختلف ذی‌نفع به طور همزمان داشته است. به منظور شرح فعالیت مشارکت‌کنندگان و تحلیل نقش‌آفرینی آنان در بازی کافی است رفتار و تصمیمات آنها را در دو مقطع کلیدی بازی یعنی رفرم و نتیجه نهایی بازی در مرحله آخر مرور کرد.

در فرایند رفرم، بازیگران سعی نموده‌اند فضای دستوری را بر بازار زمین و مسکن حاکم کنند و با تعیین قیمت دستوری و سقف مشخص برای قیمت اراضی بر روی گروه زمین‌داران اعمال فشار نمایند. این بدان معناست که در فرایند گفتگو نتوانسته‌ا‌ند شرایط تامین منافع یکدیگر را با کمک هم تعریف کنند یا متوجه متضرر شدن سایر گروه‌ها متاثر از تامین منافع خود شوند. علاوه بر اعمال شرایط دستوری بر بازار، شهر به سمت سیاست‌های حمایتی حرکت کرده و نیمی از درآمد شهرداری را به عنوان یارانه نقدی برای گروه درآمدی پایین تعریف کرده است. این تصمیم هم نشان‌دهنده ناتوانی گروه‌های درآمدی بالا، بازاری‌ها، زمین‌داران و حتی سمن‌ها در فهم مشترک از مسئله تضاد منافع پیش آمده میان آنهاست. آنها با اعمال فشار اقتصادی بر روی مدیریت شهری و کاهش درآمدهای شهرداری به نفع گروه درآمدی پایین، عملا شهر را در پاسخگویی به نیازهای عمومی ناتوان کرده‌اند، زیرا کمک مالی مستقیم از یک سو به عنوان نقدینگی بر روی قیمت بازار اثرگذار بوده و از سوی دیگر حجم و میزان این کمک به اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند نیازهای گروه درآمدی پایین را که طی چهار مرحله نتوانسته پلاکی برای خانوارهای خود تامنی کند، رفع نماید. تعیین قیمت دستوری و عدم توجه به عوارض زمین نشان می‌دهد بازیگران بیش از آنکه به فرایندهای بازار باور داشته باشند به دنبال کنترل قیمت از طریق نیروهای خارج از مکانیسم بازار، یعنی نظارت از بالا به پایین دولت، بوده‌اند. تجربه‌ای که سال‌ها در ساختار مدیریتی ایران جاری است. نکته قابل توجه دیگر در پیشنهادهای رفرم، گزاره ارائه شده از سوی گروه درآمدی بالاست. این گروه خواستار کاهش هزینه حمل و نقل بوده است. باید توجه داشت که مطابق دستورالعمل کلی بازی الگوی جابه‌جایی این گروه درآمدی، سواره بوده و گروه‌های متوسط و پایین درآمدی از سیستم حمل ونقل عمومی استفاده می‌کنند. این در حالیست که هزینه حمل و نقل پرداختی توسط گروه درآمدی بالا به دلیل سکونت در حومه شهر بیشتر است و از سوی دیگر هزینه حمل و نقل مستقیم بر روی کیفیت و کمیت سیستم حمل و نقل عمومی در شهر اثر می‌گذارد. بنابراین کاهش این هزینه به معنا آن است که سطح کمی و کیفی حمل و نقل برای گروه‌های متوسط و پایین درآمدی کاهش می‌یابد ولی برای گروه درآمدی بالا به منزله ذخیره پول برای هزینه‌کرد بیشتر در بازار زمین و مسکن است. مجموع تصمیمات فوق که در چهار مرحله اول نیز بر روی فرایند بازی مسلط بوده را می‌توان الگوی کلی انتخاب بازیگران برای طراحی راه‌حل برای مناقشات و چالش‌های پیش‌رو در بازی دانست که هم از نظر تحلیل مسئله و هم از نظر طراحی پاسخ به مسئله بسیار به شرایط مدیریتی در ساختارهای واقعی مدیریت شهری ایران نزدیک است. نتیجه نهایی بر روی زمین بازی شاهدی بر این عواقب این تفکر مدیریتی است:

  • براساس دستورالعمل کلی بازی گروه درآمدی پایین باید 21 پلاک را برای جمعیت درون شهر و رشد خانوارها در دو منطقه‌ی حاشیه‌ای شهر تامین نماید. این درحالیست که در طول شش مرحله و در زمان تقریبی پنج ساعته این گروه صرفا 3 پلاک را توانسته تامین کند. این بدان معناست که در وضع موجود شهر فرضی، علاوه بر 16 خانوار اولیه ساکن در دو منطقه حاشیه‌ای، 18 خانوار کارتن خواب و کپر نشین نیز در شهر حضور دارند.
  • در انتهای بازی، گروه درآمدی متوسط 14 پلاک تامین نموده در حالیکه نیاز به 18 پلاک داشته بنابراین همچنان شهر درگیر مسئله واحدهای مسکونی چندخانواری است. همچنین این گروه نتوانسته اهداف خود ار تامین نماید به عبارت دیگر بازیگران در این گروه تعداد (کمیت) مورد نیاز پلاکها را تا حد قابل قبولی تامین کرده‌‌اند اما موقعیت مکانی این پلاک‌ها، ویژگی‌هایی را که به عنوان هدف گروه در دستور کار پنهانی ذکر شده ندارند. بنابراین این گروه علاوه بر سطح پایین ارتباط و کنش مناسب با سایر گروه‌ها در تدوین استراتژی عمل دورن گروهی نیز بسیار ضعیف عمل کرده است.
  • گروه بازاری‌ها نیز از 9 پلاک مورد نیاز 5 پلاک را تامین نموده‌اند، بنابراین شهر درگیر معضل دستفروشی نیز هست.
  • همچنین گروه درآمدی بالا نیز نتوانسته تمام پلاک‌های مورد نیاز خود ار تامین کند (تامین 10 پلاک از 12 پلاک مدنظر).
  • علاوه براین‌ها شهر نه تنها همچنان دارای حاشیه پرخطر و حاشیه نشینی است بلکه آلودگی هوا نیز به معضل شهری اضافه شده است.

بررسی نقشه نهایی، شهری درگیر بسیاری از چالش‌های موجود درکلانشهرهای امروز ایران ار نشان می‌دهد. فقر، دستفروشی، کپرنشینی، کارتن خوابی، آلودگی هوا و حاشیه‌پرخطر از یک سو و ساختار اقتصادی و ضوابط و مقررات دستوری مورد نصویب بازیگران شهر از سوی دیگر مجموعه‌ای کامل از چالش‌ها و تنش‌های شهری است که می‌توانسته‌اند از طریق درک صحیح الگوهای بیشینه نمودن منافع همه، همکاری، هماهنگی و همراهی حل شوند. اما انتخاب بازیگران این شهر تاکید بر روی منافع گروهی و تشدید تضاد و مناقشات موجود از طریق اعمال ضوابط دستوری بالا به پایین بوده است. جزئیات رفتارهای هر یک از گروه‌ها در این بازی براساس مبانی نظری تئوری پیچیدگی و نظریه بازی‌ها و مفهوم کنش جمعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در قالب یک گزارش کامل به مدیریت شهری تهران ارائه شده است. بازخورد بسیار عالی از اولین دوره برگزاری این رویداد نوآورانه در شهرداری تهران سبب گردیده تقاضا برای برگزاری بیست و دو با هدف آموزش هفتصدوپنجاه نفر از مدیران و کارشناسان شهرداری به تیم تخصصی استودیو نوآوری شهری ارائه شود.

 

 

 

 


 
“Extended Abstract of Tehran Game”

Presenter: Educational and Research Center of Mammute Urban Innovation Studio (MUIS)
Mentor: Sina Ataee
Facilitator: Navid Falahat, Soroush Baghban Ferdows, Seyyed Ali Fazel Hashemi

With the assistance of the Tehran Municipality Administrative Transformation and Renovation Center, the first session of the GLUT game was held in Tehran Municipality in the summer of 2022, in the presence of the managers of “Building Permit Issuance,” “Cultural Vice-Chancellor of Urban Areas,” and “Revenue Department of Urban Areas.” The participants in this interactive experience have learned a lot about the issues of communication, collaboration, coordination, and maximizing the advantages of various interest groups at the same time, as well as about the city problem.

Reviewing their conduct and choices in two crucial game phases, namely the reform and the game’s outcome in the last stage, is sufficient to explain the participants’ activity and examine their role-playing in the game

In reform, by establishing a mandated price and a fixed ceiling for land prices, the players have attempted to control the regulated environment in the real estate and housing markets and exert pressure on the group of landowners. This indicates that they were unable to identify the parameters for securing each other’s interests with each other’s assistance throughout the discussion process or comprehend how protecting their own interests would influence other groups

Also, the city has shifted to supporting policies and designated half of the municipal income as a cash subsidy for the low-income group, in addition to placing required constraints on the market. This choice also demonstrates the lack of understanding of the problem of conflict of interests between high-income groups, commercial, speculators, and even NGOs. They have essentially rendered the city unable to respond to public needs by placing financial pressure on the city management and cutting municipal revenues in favor of the low-income group. This is because direct financial help affects the market price both as liquidity and as another factor. For the low-income group who could not buy a license plate for their family during the four stages, the volume and amount of this assistance will not be sufficient to meet their demands. In addition, determining the mandated price while ignoring land taxes demonstrates that the actors were less interested in market processes and more interested in top-down government oversight as a means of controlling prices. An event that has been going on for years in Iran’s managerial structure.

The proposal put out by the high-income group is another notable aspect of the reform ideas. The goal of this group was to lower transportation costs. It should be noted that this income group rides and moderate and low-income groups use the public transportation system, in accordance with the basic instructions of the game. While the high-income group pays more for transportation since they live in the suburbs, the expense of direct transportation also has an impact on the number and quality of the city’s public transit system. While the high-income group pays more for transportation since they live in the suburbs, the expense of direct transportation also has an impact on the number and quality of the city’s public transit system. For the middle-class and low-income groups, this implies that the cost of transportation will be lowered both quantitatively and qualitatively, while for the high-income group, it will mean having more money to invest in the real estate and housing markets.

The sum of the aforementioned choices, which predominated the game’s first four stages, can be viewed as the general pattern of selecting actors to design solutions for conflicts and upcoming challenges in the game. Both in terms of analyzing the issue and creating a solution, these choices are excellent choices for management situations. It closely resembles Iran’s genuine urban management structures. The outcome of the game is a testament :to the effects of this managerial thinking

The low-income group is required to provide 21 plates for the city’s inhabitants as well as the rise in homes in the two outlying districts of the city, per the general rules of the game. Meanwhile, this crew could only provide 3 license plates throughout the course of all phases. This indicates that there are currently 18 homeless households in the hypothetical city in addition to the 16 primary households residing in the two marginal zones.

As a result of the middleincome group only providing 14 of the required 18 license plates at the end of the game, the city is still concerned about the issue of multi-family housing. The actors in this group have provided the necessary number (quantity) of license plates to an acceptable level, but the location of these license plates does not have the characteristics that are mentioned as the group’s goal in the hidden agenda. As a result, this group has not been able to achieve its objectives. Also, this group has not only performed poorly in terms of communication and appropriate action with other groups but also in terms of developing the group’s plan.

The commercial group has also supplied five of the nine necessary license plates; therefore, the city is also concerned about the peddling issue.

Additionally, the high-income group was unable to produce all the necessary license plates (providing 10 license plates out of 12 considered).

The final map displays a city that is implicated in numerous issues facing contemporary Iranian metropolises. Poverty, peddling, squatting, sleeping in cardboard boxes, air pollution, dangerous edges, and the economic structure and rules and regulations imposed by city actors are all comprehensive urban challenges and tensions that can be resolved through cooperation, coordination, and companionship with the right understanding of the patterns. However, by applying top-down directives, the actors chosen in this city have been stressing group interests and escalating already-existing tensions and disputes.

According to the theoretical underpinnings of complexity theory, game theory, and the idea of collective action, the specifics of each group’s behavior in this game have been examined, and have been submitted to the Tehran city government in the form of a comprehensive report. The Tehran Municipality requested that twenty-two additional events be held in order to train 750 managers and specialists of the municipality for the professional team of Urban Innovation Studio due to the positive response received from the first period of organizing this innovative event in Tehran.