مشهد، کارخانه نوآوری 

muis@mammute.co

ساعت اداری : 8 الی 16

برنامه‌ریــزی اقدامــات ترمیمــی در گســتره محلــی

کتاب: راهنمــای عملــی: برنامه‌ریــزی اقدامــات ترمیمــی در گســتره محلــی

“عدالــت ترمیمــی” بــه عنــوان رویکــردی نوآورانه بــرای عدالــت کیفــری، بــا هــدف تحکیــم پیوندهــا و تقویــت انســجام اجتماعــی در جوامــع مطــرح شــده اســت. گفتگــوی بــدون مناقشــه، میانجیگــری و صلــح و ســازش ارکان اساســی ایــن رویکــرد را شــکل می‌دهنــد. آنچه در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران میان رشته‌ای قرار گرفته، کاربرد این مفهوم در برنامه‌ریزی و طراحی شهرها، به عنوان اصلی‌ترین پهنه سکونت و فعالیت بشر در دنیای مدرن، است.

ایـن کتـاب ترجمـه‌ای از مجموعـه منتشرشـده از سـوی موسسـه CDI بـوده کـه تحـت عنــوان “راهنمــای عملــی: برنامه‌ریــزی اقدامــات ترمیمــی در گســتره محلــی” در سـال 2014 ارائه گردید، بـا ایـن تفـاوت کـه در متـن ترجمـه سـعی شـده گام‌هـای ذکـر شـده بـا ظرفیتهـای تخصصـی فعـال در دفاتـر تسـهیلگری و توسـعه محلـی ایـران تطابـق یابنـد. از ایـن رو پـس از ارائـه مبانـی شـکل دهنـده رویکـرد عدالــت ترمیمــی و مفهــوم غایــی حاصــل از برهــم کنــش مؤلفه‌هــای مؤثــر بــر آن بـه طـور خلاصه، چگونگـی تدویـن برنامه‌هـای عملیاتی در دفاتـر توسـعه محلـی براسـاس ایـن رویکـرد و در یـک چارچـوب منطقـی، شامل فراینـد مطالعاتـی و گامهـای اجرایی، مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفته است. بنابرایـن می‌تـوان گفـت نوشـتار پیـش رو، بیـش از آنکـه متمرکـز بـر مبانـی نظـری و تعاریـف عدالت ترمیمی گـردد، راهنمایـی عملـی بـرای کاربـردی نمــودن رویکــرد ترمیمــی در ســطح محــلات شــهری بــا تاکیــد بــر محــلات کــم برخــوردار بــه شــمار می‌آیــد.

این راهنمای عملیاتی توسط تیم پژوهشگران مرکز پژوهش‌های استودیو نوآوری شهری شتابدهنده ماموت و تحت نظارت علمی سینا عطایی، پژوهشگر ارشد در حوزه نوآوری شهری، در سال 2021 به زبان فارسی ترجمه و نسخه دیجیتال آن برای استفاده عموم به صورت رایگان منتشر شده است.

کتاب های تازه